phone 734 454 664  envelopobjednavky@lockbohemia.cz
Lock Bohemia

Projekty

 
Vážení čtenáři,

Dovolujeme si Vás seznámit s úspěchem, který se podařil naší firmě společně s dalšími istitucemi níže uvedenými. Vzhledem k velmi kritické situaci stávajícího zdravotního stavu včelstev a to nejen v Česku nebo na Slovensku, ale bohužel  celé Evropě se nám podařilo získat grant  QK – 1910356 pro “ Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ČR na období 2017-2025, ZEMĚ “ se zaměřením na „Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanism”, kde je  popsána podstata řešení včetně řešitelů. ( Jihočeská univerzita ČB, Retorta a.s. (farmacie) a Lock Bohemia – cukerné nosiče).
Tato situace je natolik vážná, že se naše žádost o grant umístila na jednom z nejpřednějších míst při rozhodování o udělení tohoto grantu. Podle stávajících informací se zatím nikdo tímto směrem při řešení zdravotního stavu včelstev nevydal. Dokonce ani specializovaný včelařský výzkumný ústav. Zde se hlavně řeší důsledky a nikoliv příčina. Díky maximální odborné a přístrojové vybavenosti výše popsaných pracovišť je určitě šance na posun při řešení této velmi závažné problematiky.
Základním principem grantu je několikaleté získávání a vyhodnocování dat o zdravotním stavu včelstev. Ze získáných dat o stavu včelstev budou vybraná včelstva zakrmena vzorky obohacených krmiv, které by měly posunout zdravotní stav včelstev k lepšímu. Následně budou tato včelstva po zakrmení opět analyzována. Tím by měly být získány podklady pro efektivní řešení posílení imunitního systému včel. Bohužel se jedná a poměrně dlouhodobý výzkum. Je to však celkem logické, protože stávající a velmi kritický stav také nevznikl za rok, ale bohužel v čase.

Níže jenom stručný popis metodiky z grantu:
Cíle projektu jsou zaměřeny na využití moderních transkriptomických/proteomických přístupů pro detekci exprese specifických genů/proteinů spojených s imunitní odezvou včel na vnější podnět. Cílem je nejen hodnocení stavu imunitního systému včel, ale jeho stimulace a posílení imunitního a detoxikačního mechanismu včel za využití přírodních látek obsažených v pylu a vývoj technologie pro aplikaci těchto látek: 1. Vývoj diagnostické soupravy založené na průkazu exprese specifických genů
pro detekování xenobiotických látek u včel 2. Identifikace přírodních látek/induktorů vhodných pro zlepšení detoxikačního mechanismu 3. Verifikace posílení imunitního a detoxikačního mechanismu účinku s ohledem na vitalitu včelstev 4. Vývoj technologie pro aplikaci induktorů do krmiva pro včely.
Úbytek včelstev je zcela jistě ovlivněn více faktory, významná však bezesporu zůstává otázka snížené schopnosti včel odolávat účinků pesticidů a patogenů. Lze předpokládat, že analogicky k existenci rostlinných spouštěčů obranných reakcí u býložravého hmyzu, mohou existovat určité složky medu, sloužící jako nespecifické induktory detoxikačních enzymů. Tyto induktory se primárně nenacházejí v nektaru, ale v pylu a propolisu.

Potřebnost a aktuálnost projektu:
V Evropě závisí na opylení včelami 84 % druhů rostlin a 76 % produkce potravin. Statistiky EU hovoří o tom, že ekonomická hodnota se rovná 14,2 miliardy eur ročně. Chov včel za posledních deset let prodělal velké množství změn. Přestože dle Situační a výhledové zprávy - Včely 2017 dochází k nárůstu chovaných včelstev a zvyšování množství včelařů, většina chovů se potýká s množstvím úhynů včelstev a někteří chovatelé zaznamenávají v průběhu zimy úhyny na úrovni více než 80 %
včelstev. Faktorů, negativně ovlivňujících vitalitu včelstev je široké množství. Ať už se jedná o infekční onemocnění včel či o působení parazitů, ale i o xenobiotické látky, se kterými se včely setkávají při sběru pylu a nektaru. Některé z těchto látek je pak možné přímo detekovat v medu. Právě zvýšení vitality včelstev, zejména dlouhodobé, zimní generace včel může vést k celkovému zlepšení zimování včelstev a snížení zimních úhynů. Na tuto problematiku se váže především opylovací činnost včelstev, zejména ovocných druhů stromů a dále výroba medu a dalších včelích produktů, které jsou spotřebiteli vysoce ceněny, především pro zdravotní nezávadnost a čistotu. Posílení imunitního a detoxifikačního mechanismu pomocí látek přirozeně se vyskytujících v medu a fungujících jako induktory imunitního a detoxikačního mechanismu včel (a v řadě případů mající omezenou dostupnost pro včely při jejich stávajícím způsobu chovu) může napomoci k omezení úhynů včel a nebude přitom znamenat ani zásadní změnu technologie chovu ani zvýšení obsahu cizorodých látek v medu.
Podpoření projektu z veřejných zdrojů zajistí řešení jednotlivých aktivit v požadovaném rozsahu, urychlí rychlost i délku řešení. Projekt koresponduje s cílem  odprogramu I v oblasti Udržitelné zemědělství a lesnictví, protože se zaměřuje na získání kvantitativně nových primárních produktů a prakticky využitelných poznatků pro zvýšení rentabilní produkce s využitím pokročilých postupů a technologií (transkriptomika, proteomika a analytické metody).

Se srdečným pozdravem

Jan Novotný
Obchodní ředitel

Lock Bohemia s.r.o.
Bělehradská 858/23 Vinohrady
120 00 Praha 2
GSM: +420 734 454 664
Mail: jan.novotny@lockbohemia.cz